Πολιτική Ποιότητας

Η εταιρία CANDIL – ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Ε.Π.Ε. αποτελεί πλέον για την ελληνική αγορά, μία από τις σημαντικότερες εταιρείες στον τομέα της εμφιάλωσης-τυποποίησης παραφινελαίου υγρού προσανάματος, καθώς και τυποποίησης εκκλησιαστικών ειδών.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας εκφράζει την κουλτούρα και την δέσμευσή μας για την τήρηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων, την καθιέρωση και την προσπάθεια για την επίτευξη μετρήσιμων στόχων για την Ποιότητα, καθώς και τη προσπάθεια συνεχής βελτίωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) που εφαρμόζουμε σε εναρμόνιση με το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής μας, η εταιρεία:

  • Έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε όλες τις δραστηριότητες της που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων της.
  • Έχει δημιουργήσει ένα βασικό πυρήνα προσωπικού για το οποίο μεριμνά για συνεχής επιμόρφωση.
  • Έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.
  • Αναπτύσσεται συνεχώς, εισάγοντας σύγχρονες μεθόδους παραγωγής
  • Συνεργάζεται και βρίσκεται σε μία συνεχή διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών της.
  • Καθορίζει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα, τους οποίους παρακολουθεί συστηματικά και ανασκοπεί στα πλαίσια της ανασκόπησης του ΣΔΠ από της Διοίκηση
  • Διερευνά το βαθμό ικανοποίησης των πελατών της από τα παραγόμενα προϊόντα.
  • Παρακολουθεί συστηματικά και συμμορφώνεται με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει τα προϊόντα της.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης που εφαρμόζει.

Θεσσαλονίκη, 10.09.2018
Για τη Διοίκηση
Πολύμερος Παπαδόπουλος
Γενικός Διευθυντής

Πολιτική Ποιότητας – Έγγραφο

banner ANTAGONISTIKOTITA FOR SMALL AND VERY SMALL ENTERPRISES
error: Content is protected !!